Folyóiratok működésének támogatása
Folyóiratok működésének támogatása

Pályázat kódszáma: FIM-SN-2021

1.  A felhívás célja és háttere
A kormány a 1805/2020. (XI. 17.) kormányhatározat (a továbbiakban: Korm. határozat) keretében döntött a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról.

A Korm. határozatban megjelölt összegek terhére nyújtott támogatásokban az Emberi Erőforrások Minisztériuma mint Támogató nevében és képviseletében eljáró lebonyolító szerv a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 

A magyar nyelvű irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai folyóiratok – az egymást követő nemzedékeket sikeresen összekötő és kultúraközvetítő szerepükön túlmenően – a tömeges és a szubkultúrák rétegeinek elérésére, az országosan vagy regionálisan fontos történések közvetítésére alkalmas közeget képeznek, egyben magas színvonalú, valamint tudományos igényű kulturális elemmel gazdagítják a magyar nyelvű írásbeliséget.

A folyóiratok a rendszerezett kommunikáció elemei, melyek az üzenetformálás révén a tömegérdeklődés és világnézetformálás hatékony eszközei; közösségformáló szerepüknek és tevékenységüknek köszönhetően kiemelt szerepük van a tudásátadás rendhagyó formáiban, akár a műveltségi elemek közvetítésére, akár egyedi, speciális, rétegismeretekre helyezzük a hangsúlyt.

1.1.          Alapvető cél
A Pályázati felhívás (a továbbiakban: Felhívás) alapvető célja innovatív és értékteremtő, magyar nyelvű, országos vagy regionális szereppel rendelkező, online és/vagy nyomtatott irodalmi, művészeti, kulturális vagy kritikai sajtótermékek kiadásának támogatása.

1.2.          Rendelkezésre álló keretösszeg
A Felhívás keretében rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft.

A támogatás forrása: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoport.

A támogatási intenzitás: 100%.

1.3.          Saját forrás mértéke
Jelen Felhívás keretében a pályázónak saját forrást nem kell biztosítania. A Felhívás szerint nem elszámolható költségeit önerőből kell fedeznie.  

1.4.          Támogatás összege és formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás.

Jelen Felhívás keretében az igényelhető támogatás: 1 000 000 Ft–20 000 000 Ft.

1.5.          Előleg mértéke
Jelen Felhívás keretében a megítélt támogatás 100%-a előleg formájában kerül átutalásra a támogatói okirat hatálybalépését követő legfeljebb 30 naptári napon belül.

2.     Támogatást igénylők köre
2.1.          Jogosultak köre
Jelen Felhívás keretében pályázatot nyújthat be: az a magyarországi székhelyű jogi személy, amely a pályázatban feltüntetett magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott sajtótermék bejegyzett kiadója a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál és/vagy annak jogelődjénél.
A Felhívás keretében konzorciumi formában nincs lehetőség pályázni.

3.     A pályázat tartalma
3.1.          Támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás keretében a magyar nyelvű online és/vagy nyomtatott folyóiratok működéséhez, kiadásához kapcsolódó tevékenységek támogathatók.

Egy pályázó egy adott folyóirattal kapcsolatban kizárólag egy pályázatot nyújthat be a Felhívás keretében.

3.2.          Támogatható tevékenységek állami támogatási jogcímek és kategóriák szerinti besorolása
Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

Fentiekre való tekintettel a pályázat benyújtási kritériuma, hogy a benyújtással egyidejűleg a pályázó az alábbiakról nyilatkozik: a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el a működési költségek legalább felét.
3.3.          Nem támogatható tevékenységek
Jelen Felhívás 3.1. pontja szerinti tevékenységeken kívül más tevékenység nem támogatható.  

3.4.          Elszámolható költségek
A Felhívás keretében az alábbi költségek tervezhetők és számolhatók el.

Személyi jellegű költségek:

 • Bérszámfejtésre kerülő, megbízási szerződés szerinti bruttó díj és járulékai.
 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számfejtett és járulékai).
 • Kiküldetéssel kapcsolatos személyi jellegű költségek (napidíj és gépkocsi-költségtérítés az adómentesen adható mértékéig).

Dologi kiadások:

Anyagköltség:

 • Anyagköltség, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése.
 • Szervezet saját vagy általa tartós használatba vett gépjárművébe vásárolt üzemanyag.
 • Egyéb anyagbeszerzés (pl. tisztítószerek).

Szolgáltatási kiadások:

 • Tiszteletdíj vagy honorárium (számla ellenében).
 • Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet, posta stb.).
 • Informatikai, rendszer-üzemeltetési szolgáltatások díja.
 • Bérleti díjak (helyszín, gépkocsi vagy egyéb eszköz bérlése).
 • Szállítási, fuvarozási szolgáltatások.
 • Pénzügyi, biztosítás és szakértői tanácsadói szolgáltatások díja (pl. könyvelő).
 • Banki költségek.
 • Kiküldetéssel kapcsolatos, nem személyi jellegű kifizetések.
 • Szállásköltség.
 • Rendezvényszervezési költségek.
 • Informatikai fejlesztések: szoftverfejlesztés, honlapfejlesztés (ez utóbbi esetben dokumentálni szükséges a fejlesztés előtti és utáni állapotot, és azt a záró elszámolásban csatolni szükséges az elszámoláshoz).
 • Digitalizálási költségek.
 • Egyéb szolgáltatási költségek.


Beruházási kiadások:

 •  Infokommunikációs és számítástechnikai eszközök.

Jelen Felhívás keretében kizárólag új tárgyi eszközök beszerzése támogatott.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a beruházási költségek esetében különösen indokolni szükséges a projekthez való kapcsolódást, és részletesen be kell mutatni a felmerülő költségeket.

3.5.          Nem elszámolható költségek
Jelen Felhívás 3.4. pontjába nem tartozó költségek. Különösen nem elszámolhatók: a gépjárművásárlás és az ingatlanvásárlással kapcsolatos költségek.

3.6.          A projekt megvalósítási időszaka
Jelen Felhívás keretében a pályázat megvalósításának időtartama: 2021. 01. 01.–2022. 04. 30.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása vagy más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv esetében: 2021. 01. 01.–2021. 12. 31.

Kizárólag a megvalósítási időszakban felmerült költségek számolhatók el a pályázat keretében.

3.7.          Fenntartási kötelezettségre vonatkozó előírások
A kedvezményezett köteles a jelen Felhívás keretében nyújtott költségvetési támogatásból beszerezett eszközöket, a fejlesztett online felületeket a záró beszámoló elfogadásának napjától számított legalább 3 évig a támogatás céljának megfelelő módon hasznosítani és nem elidegeníteni.

3.8.          Egyéb speciális előírások
3.8.1.     Speciális kizáró okok
Nem ítélhető meg támogatás és nem bocsátható ki támogatói okirat annak a pályázónak,

 1. aki adósságrendezési eljárás alatt áll,
 2. aki jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt áll, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban,
 3. aki nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott követelményeknek,
 4. aki nem felel meg az Áht. és az Ávr. előírásai szerint a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak,
 5. akinek harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja,
 6. aki, amennyiben a támogatott tevékenység hatósági engedélyköteles, a tevékenység megkezdése előtt a megvalósításhoz szükséges hatósági engedélyek megszerzéséhez szükséges jogi lépéseket nem tette meg, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes hatóságnál nem nyújtotta be,
 7. akinek 90 naptári napot meghaladó lejárt adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van,
 8. aki a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltak alapján nem minősül átlátható szervezetnek,
 9. aki a nyilatkozat megtételét megelőző 1 éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatással összefüggésben kötelezettségének nem tett eleget maradéktalanul, továbbá az ilyen támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása van,
 10. amely pályázó szervezettel szemben egyéb, támogathatóságot kizáró, a vonatkozó jogszabályokban foglalt kizáró ok áll fenn,
 11. aki a pályázatban valótlan adatot közölt,
 12. aki jogszabályban vagy jelen Felhívásban a támogatói okirat kibocsátásának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, a dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja.

3.8.2.     Beszerzésekre vonatkozó szabályok
A pályázó felelőssége, hogy a beszerzések megtervezése során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait betartsa, amennyiben annak hatálya alá tartozik. Továbbá a beszerzéseknél meg kell felelni a Felhívás 2. mellékletét képező Pénzügyi és elszámolási útmutató 1.2 Piaci ár igazolása pontjában előírt rendelkezéseknek is.

3.8.3.     Biztosítékok köre
Jelen Felhívás keretében az Ávr. 84. § (1) bekezdés d) pontja alapján a pályázónak nem kell biztosítékot nyújtania.

4. Kiválasztási kritériumok
A Felhívás keretében benyújtott pályázatokat a lebonyolító az alábbi szempontok alapján ellenőrzi.

4.1. A pályázat formai megfelelőségének ellenőrzése, befogadás
A lebonyolító a beérkezett pályázatokat 5 naptári napon belül formai szempontból ellenőrzi és dönt a pályázat befogadásáról vagy érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról.

A pályázat érdemi vizsgálat és hiánypótlás nélkül elutasításra kerül, amennyiben:
• A pályázat nem a benyújtási határidőn belül kerül benyújtásra.
• A Pályázó nem tartozik a lehetséges pályázói körbe.
• Az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket, és a támogatási arány meghaladja a Felhívásban meghatározott maximális támogatási intenzitást.

Az elutasítás tényéről a lebonyolító az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (a továbbiakban: EPER) keresztül értesíti a pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

Amennyiben a fenti szempontoknak megfelelt a benyújtott pályázat, akkor az alábbi szempontoknak való megfelelés vizsgálatára kerül sor, és hiánypótlási felhívás kerül kiküldésre, amennyiben:

– Az adatlap és költségterv nem releváns adatokkal kitöltve került benyújtásra.
– A Felhívás 5.2. pontjában előírt mellékletek nem az előírásoknak megfelelően kerültek benyújtásra.
– A költségtervben feltüntetett költségek a Felhívás 3.4. pontja alapján nem elszámolható költségek.
– A költségtervben feltüntetett költségek nem megfelelő indoklással kerültek betervezésre.
– A költségtervben feltüntetett költségek nincsenek összhangban az adatlapon bemutatott szakmai tevékenységekkel, és nem szükségesek azok megvalósításához.


4.1.1.     A benyújtott pályázat hiánypótlásával kapcsolatos tudnivalók
Ha a pályázat hiányosan vagy hibásan került benyújtásra, akkor a lebonyolító hiánypótlásra való felszólítást küld ki az érintett pályázónak az EPER-en keresztül egy alkalommal, 7 naptári napos határidővel. A pályázónak a hiánypótlást a felszólításban foglaltaknak megfelelően az EPER-en keresztül kell teljesítenie.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy nem kerül sor hiánypótlásra azon pályázatok esetében, ahol a pályázó üres dokumentumokat csatol a pályázathoz.

Amennyiben a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan teljesíti, a hiányosságokat nem pótolja a felszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Az elutasításról a lebonyolító az EPER-en keresztül kiértesíti a pályázót. Az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.

4.2.          Szakmai értékelés
A formai ellenőrzési szempontoknak megfelelő pályázatokat a szakmai javaslattevő testületként működő 10 tagú kollégium értékeli.

A kollégium az alábbi szempontoknak való megfelelőség figyelembevételével tesz javaslatot:

– Szakmai kidolgozottság és megalapozottság.
– Várható eredmények bemutatása és alátámasztottsága.
– Költséghatékonyság.


A kollégium javaslatainak figyelembevételével a Petőfi Irodalmi Múzeum döntési javaslatot fogalmaz meg az emberi erőforrások minisztere részére.

4.2.1.     Tisztázó kérdés
Jelen Felhívás keretében tisztázó kérdés feltételére lehetőség van. Amennyiben a pályázatban szereplő információ nem egyértelmű vagy ellentmondást tartalmaz, a lebonyolító egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel, melynek megválaszolására a pályázónak 3 munkanap áll rendelkezésre. A határidőn kívül beérkezett válaszok nem kerülnek figyelembevételre.

5.     Adminisztratív információk
A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési, adatszolgáltatási és nyilvánossági követelményekre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeit, melyekre vonatkozóan a részletes előírásokat a Felhívás 1. mellékletét képező Általános támogatási feltételek című dokumentum tartalmazza.

A lebonyolító a támogatáskezelési eljárás során elsődlegesen az EPER-en keresztül tartja a kapcsolatot a pályázóval. Amennyiben az informatikai rendszeren keresztül nincs lehetőség (pl. nem működik) a benyújtási kötelezettségek teljesítésére, akkor postai úton kell a dokumentumokat beküldeni.

A támogatáskezelés folyamata:

1. Az EPER-ben, amely a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx oldalon érhető el. A regisztráció véglegesítését követően nyílik lehetőség a pályázat összeállítására. Ez jelenti az adatlap releváns adatokkal történő kitöltését, illetve a Felhívás szerinti kötelező mellékletek csatolását. A véglegesítést követően a pályázat elektronikus formában beérkezik az EPER-en keresztül a lebonyolítóhoz.


Az elutasításról értesítő levél tartalmazza az elutasítás okát és a kifogás benyújtására vonatkozó tájékoztatást is, beleértve a benyújtás határidejét és módját.


5.1.          A pályázat benyújtásának helye és határideje
A pályázatok benyújtására 2021. július 1-től 2021. július 30-ig van lehetőség.

Jelen Felhívás keretében nem kell pályázati díjat fizetni.

A pályázatokat magyar nyelven szükséges benyújtani az EPER-en keresztül.

A lebonyolító a rendelkezésre álló költségvetési kiadási előirányzat kimerülése vagy annak veszélye esetén a pályázatok benyújtására vonatkozó további lehetőséget kizárhatja. A kizárásról a Felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé. A kizárás nem érinti a kizárásra vonatkozó közlemény közzétételét megelőzően benyújtott pályázatokat.

5.2.          A pályázathoz csatolandó mellékletek
Aláírási minta
1.a. Államháztartáson kívüli szervezetek esetében a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített, a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi aláírás mintájának 1 eredeti példánya vagy az aláírásminta közjegyző által hitelesített másolatának 30 napnál nem régebbi 1 eredeti példánya;

vagy

1.b. a fenti dokumentumok valamelyikének 30 naptári napnál régebbi példányának a pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata, valamint nyilatkozata arról, hogy az abban foglaltakban változás nem történt;[1]

vagy

1.c. a szervezet nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek érvényes személyazonosító igazolványának, útlevelének vagy vezetői engedélyének a pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata.

Kérjük az 1.a. vagy 1.b. vagy 1.c. alpont szerinti dokumentum szkennelt példányát az EPER-be felcsatolni!

       Létesítő okirat

2.a. Az államháztartáson kívüli szervezetek (kivéve a civil szervezeteket) esetében a szervezet létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának a pályázat benyújtásától számított 30 naptári napnál nem régebbi 1 eredeti példánya;

vagy

2.b. a fenti dokumentum 30 naptári napnál régebbi példányának a pályázó törvényes képviselője által a pályázat benyújtását megelőző 30 naptári napnál nem régebbi hitelesített másolata.[2]

Kérjük a 2.a. vagy 2.b. alpont szerinti dokumentum szkennelt példányát az EPER-be felcsatolni!

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság és/vagy jogelődjénél történt lapbejegyzés pályázó törvényes képviselője által hitelesített másolata. Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

A pályázó fizetési számlájának fennállására vonatkozó igazolásának (bankszámlaszerződés, bankszámlakivonat) pályázó törvényes képviselője által hitelesített másolata. Az igazolásnak tartalmaznia kell a bankszámlával kapcsolatos azonosító adatokat (bankszámla-tulajdonos nevét, a bank nevét, a bankszámlaszámot IBAN formátumban, a hozzá tartozó SWIFT-kódot és a számla devizanemét). Kérjük az EPER-be felcsatolni a szkennelt példányt!

5.3.          Tájékoztatáskérés módja
A Felhívással kapcsolatban további információ, felvilágosítás munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8:00–12:00 óra között, pénteken 8:00–12:00 óra között az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Tel.: +36-30-129-2446

E-mail: tamogatas@petofiugynokseg.hu

5.4.          Kifogáskezelés
A pályázó a lebonyolító szervnél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a Felhívásba vagy a támogatói okiratba ütközik.

Kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megállapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számított tíz naptári napon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított harminc naptári napon belül írásban, postai úton van lehetőség.

A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

A kifogást a lebonyolítónak kell címezni:

Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1509 Budapest, Pf. 32.

Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás egyazon pályázó részéről csak egy alkalommal nyújtható be.

A lebonyolító az alábbi esetekben érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást:

 1.  azt határidőn túl terjesztették elő,
 2. azt nem az arra jogosult terjeszti elő,
 3. az a korábbival azonos tartalmú,
 4. a kifogás nem tartalmazza az Ávr. 102/D. § (4) bekezdésben meghatározott adatokat,
 5. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be,
 6. a kifogás benyújtásának nincs helye,
 7. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás megismétlésével nem orvosolható.

Amennyiben az érdemi vizsgálat nélküli elutasításnak nincs helye, és a lebonyolító a kifogásban foglaltakkal egyetért, megteszi a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

Amennyiben a lebonyolító a kifogásban foglaltaknak nem ad helyt, illetve az érdemi vizsgálat nélkül elutasítás nem indokolt, a kifogást további intézkedés megtétele céljából, az abban foglaltakra vonatkozó álláspontjának kifejtése mellett megküldi az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma illetékes szervezeti egysége a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc naptári napon belül érdemben elbírálja, amely határidő egy alkalommal legfeljebb harminc naptári nappal meghosszabbítható.

6.     Vonatkozó jogszabályok

– Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).
– 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ávr.).
– A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény.
– A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.).
– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.).
– Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”, „GDPR”).
– A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.
– 1805/2020. (XI. 17.) Korm. határozat a magyar nyelvű folyóiratok támogatási rendszerének átalakításáról.
– 658/2020. (XII.24.) Korm. rendelet a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges szabályairól.


7.     A Felhívás mellékletei

 1. Általános támogatási feltételek.
 2. Pénzügyi és elszámolási útmutató.
 3. Adatvédelmi tájékoztató.

  [1] A pályázó által hitelesített másolatok elektronikus úton történő benyújtására a központi költségvetés terhére nyújtott támogatásoknak a vészhelyzethez igazodó különleges szabályairól szóló 658/2020. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a alapján van lehetőség. A Korm. rendelet hatályát a 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet 1. § 51. pontja a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbította, amely indokolt esetben módosulhat. A dokumentumok elvárt benyújtási formájának esetleges változásáról a lebonyolító értesíti az érintett pályázókat.

[2] Lásd 1. lábjegyzet.